VÅRE TJENESTER

Terrengmåling

Utføres med totalstasjon, GPS og Drone som grunnlag for prosjektering og volumberegninger. 

Bygg- og anlegg

Etablering av fastmerkenett stikking og kontroll. Innmåling av eksisterende terreng og infrastruktur for prosjektering og kontroll. 

VA-registrering

VA Innmåling og registrering. Gjennomføres med GNSS eller totalstasjon. For prosjetering og påkobling av nytt ledningsnett. Innmåling topp senter lokk, nedmål til eks. infrastruktur i kummen.

Setningsmålinger

Setningsmåling, presisjonsnivellement og tilstandsregistrering. Målingene gjennomføres med instrumenter som gir den nødvendige presisjonen for prosjektet/oppgaven.

Byggledelse

Vi kan påta oss byggeledelse i småskalaprosjekter med vekt på masseforflytning og VA. 

Deformasjonsmålinger

Årlige målinger på kjerne- og skråningsbolter på steinfyllingsdammer for å registrere deformasjoner. 

Dimensjonskontroll

Måling og kontroll på vitale punkter på moduler til offshore-industrien. 

Tilstandsregistrering

Registrering av skader på bygg utvendig og innvendig med videofilming og kommentarer. 

Masseberegning

Mengdeberegning basert på innmålinger og teoretiske verdier. 

Prosjektering

Prosjekterer småskala veiprosjekter og tomteplaner.

Asbuilt / Som bygget

Vi leverer FKB data og NVDB data. 

Terrengmodeller

Generering av terrengmodeller basert på terrengmålinger.

Data til maskinstyring

Vi lager data til de fleste maskinstyringer.

Konvertering av data

Vi kan transformere data mellom de mest brukte programvarene. 

DAK – Data Assistert Konstruksjon

Vi utfører DAK innen VA og internveier i byggefelt.

Droneflyving

Oversiktsbilder for presentasjon, prosjektering, beregning av grunnlag for Terrengmodell. Konstnadseffektiv metode som kartlegger store områder på kort tid.